DuyurularHaber

Hasanşeyh Belediye Başkanlığından Engelli İşçi Alım İlanı

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan 1(Bir) kişi Engelli Sürekli Beden İşçisi (İnşaat) istihdamına dair özel ve genel hususlar;

I. Özel Hususlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) İlanın yayınlandığı tarihte; Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

6) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

7) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

8) Özel Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

9) Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

10) Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

11) Reşadiye ilçesinde ikamet ediyor olmak.

II. Genel Hususlar:

I. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

1) Başvurular İŞKUR internet sayfası e-şube üzerinden ya da ALO 170 iletişim hattı üzerinden 25/11/2022 – 29/11/2022 tarihleri arasında online olarak, zorunlu hallerde İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine şahsen başvurularak yapılacaktır.

II. Kura İşlemleri

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekimi 05.12.2022 tarihinde saat: 09.00-18.00 arasında Reşadiye Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. 

2) Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar daha sonra Belediyemiz (www.hasanseyh.bel.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III. Sözlü Sınav İçin Belge Teslim İşlemleri

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri belediyemiz (www.hasanseyh.bel.tr ) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV. Sözlü Sınav İşlemleri

1) İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Belediyemiz (www.hasanseyh.bel.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz (www.hasanseyh.bel.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. Sınav Sonuçlarına İtiraz

1) Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VI. Göreve Başlama İşlemleri

1) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

VII. Gerçeğe Aykırı Beyan

1) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı