Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

T.C.

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

             İli                                : Tokat

İlçesi                           : Reşadiye

Mahallesi                    : Hasanşeyh Tahirbey

Mevkii                        : Kasabaiçi

Pafta                           : H32B05A1C

Ada                             : 186

Parsel                          : 7

Yüzölçümü                 : 564,12m2

Niteliği                        : Arsa

Muhammen Bedel    : 10.000,00TL

Geçici Teminat           : 300,00TL

İhale Tarihi                 : 21.10.2016

İhale Saati                   : 10.00

1- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen, belediyemiz mülkiyetindeki taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile belediyemiz idari şartnamesi kapsamında satılacaktır.

2- İstekliler; şartname ve eklerini Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a) İhale usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca, 45-46-47 inci maddelerde belirtilen açık artırma usulü ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Hasanşeyh Belediyesi Reşadiye/TOKAT
c) Son teklif verme tarihi ve saati: 21/10/2016; Saat: 10:00

d) İhale komisyonu toplantı yeri: Hasanşeyh Belediyesi encümen toplantı salonu.

e) Tekliflerin verileceği yer: Hasanşeyh Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Nüfus  cüzdanı  sureti,
b) İkametgâh  Belgesi,
c) Vekâleten  katılıyorsa  noter tasdikli vekâletname  veya  yetkili  olduğuna  dair belge,
d) Geçici  teminat  makbuzu  veya  mektubu,
e) Tüzel  kişilerin  ilgili  makamlarından  sicil  kaydı  ve  yetki  belgesi,
f) İdari  şartnamenin  okunarak  aynen  kabul  edildiğine dair imzalanması.

g) Örneği idari şartname ekinde bulunan yer görme belgesi (taraflarca onaylı),

Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

5- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

7- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek  koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İlan Olunur.

 

 

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı