İŞ MAKİNASI (KEPÇE) SATIŞ İLANI

KEPÇEHASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait Hidromek marka 1 adet HMK 100S Lastik Tekerlekli Kazıcı ve Yükleyici İş Makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca pazarlık (açık artırma) usulü ile belediyemiz idari şartnamesi kapsamında satılacaktır.

1- İhale 26.09.2014 tarihi saat 11.00`da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ait muhammen bedel 30.000,00(Otuzbin)TL, geçici teminat 900,00(Dokuzyüz)TL`dir.

3- İhale konusu iş makinesi bedeli peşin olarak alınacaktır.

4- İhale ile ilgili idari şartname belediyemizden temin edilebilir.

5- İhale için gerekli olan belgeler.

a- Kanuni ikametgahlarının bulunması ve tebligat için adres göstermeleri.

b- İstekliler adına ihaleye vekaleten katılacak olanların teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname, imza beyannamesi veya imza sirküleri vermeleri.

c- Belirtilen miktarda geçici teminatı vermeleri.

6- İhaleye katılacak istekliler ihale tarihinde, ihale saatine kadar müracaatlarını belediyemiz ihale komisyonu başkanlığına yapacaklardır. Posta ve faks ile yapılacak olan teklifler geçersizdir.

7- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.

Belediye Başkanlığı