HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İş Makinesi (Kazıcı ve Yükleyici) Satış İhale İlanı

T.C.

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İş Makinesi (Kazıcı ve Yükleyici) Satış İhale İlanı

1- Belediyemize ait 1 adet Hidromek marka HMK 102S kazıcı-yükleyici iş makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile satılacaktır.

2- İstekliler; şartname ve eklerini Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a) İhale usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca, 45-46-47 inci maddelerde belirtilen açık artırma usulü ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Reşadiye/TOKAT
c) İhale tarihi ve saati: 25.06.2021; Saat: 10:00

d) Son teklif verme tarihi ve saati: 25.06.2021; Saat: 10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Hasanşeyh Belediyesi encümen toplantı salonu.

f) Tekliflerin verileceği yer: Hasanşeyh Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

g) Muhammen bedeli: 270.000,00(İkiyüzyetmişbin)TL

h) Geçici teminatı: 8.100,00(Sekizbinyüz)TL`dir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

c) Nüfus  cüzdanı  sureti (Gerçek kişiler için),

d) İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Tebligat içinadres beyanı,

f) İstekliler adına ihaleye vekâleten katılacak olanların teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname, imza beyannamesi veya imza sirküleri vermeleri.

g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

             Vermeleri şarttır. Bu belgelerden bir veya birden fazlası noksan olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

5- Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hasanşeyh Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.

6- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

            İlan Olunur.

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı