DAMPERLİ KAMYON SATIŞ İLANI

HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait 60 RA 979 Plakalı, 2000 model, BMC Fatih marka 1 adet damperli kamyon 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca pazarlık (açık artırma) usulü ile belediyemiz idari şartnamesi kapsamında satılacaktır.

1- İhale 28.09.2018 tarihi saat 10.00`da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ait muhammen bedel 40.000,00(Kırkbin)TL, geçici teminat 1.200,00(Binikiyüz)TL`dir.

3- İhale konusu damperli kamyon bedeli peşin olarak alınacaktır.

4- İhale ile ilgili idari şartname belediyemizden temin edilebilir.

5- İhale için gerekli olan belgeler.

a- Kanuni ikametgahlarının bulunması ve tebligat için adres göstermeleri.

b- İstekliler adına ihaleye vekaleten katılacak olanların teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname, imza beyannamesi veya imza sirküleri vermeleri.

c- Belirtilen miktarda geçici teminatı vermeleri.

6- İhaleye katılacak istekliler ihale tarihinde, ihale saatine kadar müracaatlarını belediyemiz ihale komisyonu başkanlığına yapacaklardır. Posta ve faks ile yapılacak olan teklifler geçersizdir.

7- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.

Belediye Başkanlığı